Deskman Pro 16.1.2

Deskman Pro 16.1.2

Anfibia – 1MB – Shareware – Windows
A powerful desktop security tool for home users and system administrators alike. System administrators require an effective tool to stop users from messing up the desktop, or apply tight security measures on a per-user or system-wide basis. Protect your system when you are away. Home users need a simple way of protecting their computers on coffee breaks, or restraining access to their desktop on shared computer environments. Deskman enables you to control and protect your desktop in a snap. Combining a selected array of options, users can customize different levels of security easily. You decide the restrictions to be applied and enforced.

Tổng quan

Deskman Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Anfibia.

Phiên bản mới nhất của Deskman Pro là 16.1.2, phát hành vào ngày 14/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Deskman Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Deskman Pro Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Deskman Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Anfibia
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản